الفا سونیک یکی از برندهای معروف در زمینه سیتمهای صوتی خودرویی میباشد.