ساب زیر صندلی اکتیو

استفاده از ساب زیر صندلی اکتیو میتواند باعث ایجاد صدای دلنشین در خودروهای فضای کمی برای سیستم صوتی دارند است. کمجا و با قیمت مناسب